กิจกรรมบริการวิชาการสังคม

จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านปัญญาประดิษฐ์

รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด และ อ.ดร.เตชค์สิณป์ เพียซ้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่คณาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อปูพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ และสามารถประยุกต์การทำงานจริงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม...

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)

อ.ดร.ศรันย์ นาคถนอม และ อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย วิทยากร หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) วิทยากร หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Digital Security for Government Executives) ให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

Service Design, Cloud Technology

อ.ดร.ศรันย์ นาคถนอม วิทยากร อบรม Service Design ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ณ สภาอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

อ.ดร.ศรันย์ นาคถนอม วิทยากร หลักสูตร Cisco Certified Network Associate (CCNA) กับ Cisco Networking Academy ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

งานบริการสังคม (รศ.ดร.วรัญญา)

รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ อ.ดร.ศรันย์ นาคถนอม และ อ.ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพและพยาบาล ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ การทำงานร่วมกันทางดิจิทัลสำหรับสำหรับการบริการสุขภาพและพยาบาล แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริการสุขภาพและการพยาบาล การสื่อสารทางดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพและการพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...