หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิรมย์ คงเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ณ นครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพร นุรารักษ์
อาจารย์ อรวรรณ จิตตะกาญจน์