แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาโท

แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
รองศาสตราจารย์ ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย