แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม ระดับปริญญาโท

แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์