แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ เจือศิริภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิเดช มูลมั่งมี
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
อาจารย์ ดร.ชูตระกูล ศิริไพบูลย์
อาจารย์ ดร. ธันยธร ฟองสถิตย์กุล